Naudojimo sąlygos

Interneto svetainės sąlygos

„Catalyst Global“ siūlo interneto svetaines (kaip apibrėžta žemiau) Jums, savo klientams. Naudojimasis interneto svetaine ir (arba) sutikimas su sąlygomis, įskaitant mūsų privatumo ir saugumo pareiškimą, sudaro Jūsų sutikimą su visomis sąlygomis ir pareiškimais, susijusiais su interneto svetainėmis. Mes pasiliekame teisę keisti šios svetainės sąlygas laikas nuo laiko be atskiro įspėjimo ir savo nuožiūra. Jūs turite peržiūrėti šio puslapio atnaujinimus, kurie įsigalioja iš karto juos paskelbus. Interneto svetaines teikia „Catalyst Global“ ir jų licencijos gavėjai, dukterinės įmonės, motininės įmonės bei susijusios įmonės, kurios šiose svetainės sąlygose yra nurodytos kaip „Catalyst Team Building“, „Catalyst Global“, „Catalyst Baltic“, „mes“, „mus“ ar „mūsų“.

Apibrėžtys

Šioje Sutartyje, išskyrus atvejus, kai yra nurodyta kitaip:

  • „Intelektinės nuosavybės teisės“ reiškia autorių teises, patentus, prekių ženklus ir kitas įstatymų nustatytas teises bei visas bendrai taikomų įstatymų ar nešališkas teises, saugančias verslo ar asmens reputaciją bei konfidencialią informaciją;
  • „Interneto svetainė“ reiškia bet kurią iš interneto svetainių;
  • „Interneto svetainė“ reiškia interneto svetaines, esančias www.catalystglobal.com, www.catalystteambuilding.co.uk, www.catalystteambuilding.lt, www.catalystteambuilding.lv, www.catalystteambuilding.ee ir apima visus jose esančius puslapius bei kitus tokius pridėtus puslapius.

Teisės

Visos teisės į medžiagą ir turinį (įskaitant, bet neapsiribojant, Intelektinės nuosavybės teisėmis, tekstais, paveikslėliais, interneto puslapiais, garsu, programine įranga (įskaitant, kodą, sąsają ir svetainės struktūrą) ir vaizdo įrašais, išvaizda, dizainu bei rengimu), sudarančiais šios svetainės turinį, yra laikomi mūsų ir mūsų licencijų davėjų nuosavybe. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Jums būtų leidžiama naudotis medžiaga ir (arba) turiniu tik gavus raštišką mūsų ar mūsų licencijų davėjų sutikimą, ir kad Jūs negalite kopijuoti, atkurti, perduoti, viešai atlikti, platinti, komerciškai naudoti, pritaikyti, versti, keisti, jungti, dalintis ar pateikti bet kuriam asmeniui ar kurti išvestinius tokios medžiagos ar turinio darbus.

Intelektinė nuosavybė

Mes esame savininkai ir (arba) mums yra leista naudotis visomis Intelektinės nuosavybės teisėmis (įskaitant, bet neapsiribojant prekių, paslaugų ženklais, patentais, autorių teisėmis, teisėmis į duomenų bazę ir visomis kitomis Intelektinės nuosavybės teisėmis), priskirtomis ar esančiomis interneto svetainėje, jeigu nenurodyta kitaip. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad naudojimasis šia svetaine nesuteikia jokių naudojimo ar interesų teisių į bet kurias šios svetainės Intelektinės nuosavybės teises. Bet koks Jūsų Intelektinės nuosavybės teisių naudojimas ar atkūrimas, išskyrus atvejus, numatytus šiose svetainės sąlygose, yra neleistinas ir tai yra laikoma šių sąlygų nesilaikymu bei gali pažeisti trečiųjų šalių ar mūsų Intelektinės nuosavybės teises.

Kopijavimas

Galite peržiūrėti šią svetainę ir spausdinti popierines turinio, informacijos ar medžiagos, esančios svetainėje, kopijas tik savo teisėtais, asmeniniais tikslais ir nekomerciniam naudojimui. Jūs sutinkate nekopijuoti, nekeisti, neatsisiųsti, neatgaminti, neperduoti, viešai neatlikti, neplatinti, nepritaikyti, neversti, nekeisti, neprijungti, nejungti, nesaugoti, neparduoti, nesidalinti ir neviešinti jokiam asmeniui jokio tokio turinio, informacijos ar medžiagos arba nenaudoti jos komerciniais tikslais. Visos kitos teisės yra saugomos.

Jūsų veiksmai

Draudžiama daryti ar bandyti:

(a) Naudoti svetainę taip, kad tai sukeltų ar galimai sukeltų svetainės ar jos naudojimo sutrikimus, gedimus, pažeistų efektyvumą ar kad svetainės veikimui arba funkcionavimui būtų kaip nors pakenkta;

(b) Įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti kokį nors veiksmą, kuris, jei jį atliktumėte Jūs, pažeistų „Catalyst Global“ ar jų licencijos davėjų Intelektinės nuosavybės teises;

(c) Perkonstruoti, išskaidyti, ardyti, keisti, versti ar kitaip atskleisti bet kurios programinės įrangos, esančios svetainės dalimi, šaltinio kodą;

(d) Užfiksuoti ar kopijuoti bet kurią svetainėje esančią programinę įrangą dėl bet kokių priežasčių (laikinos kopijos, skirtos techninių duomenų skaičiavimo proceso palengvinimui, yra išimtys);

(e) Nulaužti, infiltruoti ar atlikti kitus veiksmus, kurie pakenktų svetainei;

(f) Užtraukti mums atsakomybę ar sukelti nuostolių (visiškai ar iš dalies), susijusių su ISP ar kitų tiekėjų paslaugomis;

(g) Platinti kompiuterinius virusus, makrokomandų virusus, Trojos arklius, kenksmingas ar kitas programas, skirtas trukdyti, nutraukti ar sutrikdyti įprastą kompiuterio veikimą arba slapta užkirsti kelią, neleistinai naudoti ar nusavinti bet kurią sistemą, duomenis ar asmeninę informaciją;

(h) Apriboti ar neleisti mums laikytis visų galiojančių pramonės kodeksų ar teismo nutarčių.

Jūs suprantate, kad Jūs, o ne Catalyst Global ar licencijos gavėjas, esate atsakingas už visus elektroninius ryšius ir turinį, siunčiamą iš Jūsų kompiuterio mums, bei privalote naudoti svetainę tik teisėtais tikslais.

Taip pat jūs turite negalite:

1. Naudoti mūsų svetainės ar kurios nors iš mūsų teikiamų paslaugų netinkamais, neteisėtais ar amoraliais tikslais, sutrikdant ar kenkiant mūsų teikiamų paslaugų naudojimui;

2. Naudoti mūsų svetainės ar teikiamų paslaugų siekiant sukurti, pasisavinti ar perduoti (tiesioginių pokalbių svetainėje, skelbimų lentoje ar kitur) įžeidžiančią, pažeidžiančią arba nepadorią medžiagą ar dalyvauti veiklose, kurios gali įžeisti kitus asmenis rasistiniais, religiniais ar seksualiniais sumetimais;

3. Naudoti mūsų svetainės ar teikiamų paslaugų siekiant kokiu nors būdu pakenkti ar stengtis pakenkti kitiems asmenims (įskaitant iki 18 metų amžiaus asmenis);

4. Naudoti mūsų svetainės ar teikiamų paslaugų turinį siekiant sukurti, pasisavinti ar perduoti bet kokią medžiagą, kuri grasintų ar skatintų kūno sužalojimą arba turto sunaikinimą ar būtų laikoma nusikalstama veika arba užtrauktų civilinę atsakomybę;

5. Naudoti mūsų svetainės ar teikiamų paslaugų turinį siekiant sukurti, pasisavinti ar perduoti medžiagą, kuri pažeistų kurios nors kitos šalies Intelektinės nuosavybės teises (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisėmis, prekių ženklais, patentais, komercinėmis paslaptimis ar kitomis Intelektinės nuosavybės teisėmis);

6. Naudoti mūsų svetainės ar teikiamų paslaugų siekiant sukurti, pasisavinti ar perduoti nepageidaujamą reklaminę medžiagą kitiems naudotojams;

7. Naudoti mūsų svetainės ar teikiamų paslaugų turinį siekiant sukurti, pasisavinti ar perduoti medžiagą, kurioje buvo išdėstyti priekabiavimai prie kito asmens; šmeižtų, piktnaudžiautų, priekabiautų, persekiotų, grasintų ar kitaip pažeistų teises (pvz.: teises į privatumą ir viešumą), arba naudoti mūsų svetainės ar bet kurių mūsų paslaugų, siekiant pateikti nesąžiningus pasiūlymus perkant ar parduodant produktus, prekes ar paslaugas kitam asmeniui;

8. Pridėti, pašalinti ar keisti nustatant tinklo antraštės informaciją taip, kad ji būtų apgaulinga ar klaidintų;

9. Naudoti mūsų svetainės ar paslaugų turinį siekiant ar bandant pasinaudoti kitų asmenų paskyromis arba įsilaužti ar bandyti įsilaužti į mūsų ar trečiųjų asmenų saugos priemones, kompiuterinę įrangą, techninę įrangą, elektroninių ryšių ar telekomunikacijų sistemas;

10. Naudoti mūsų svetainės ar paslaugų turinį siekiant ar bandant surinkti asmeninę informaciją apie trečiąsias šalis be jų žinios ar leidimo arba valyti ekraną, duomenų bazę ar atlikti kitus veiksmus, siekiant gauti naudotojų sąrašus ar kitus duomenis;

11. Naudoti mūsų svetainės ar paslaugų turinį dėl kurios nors veiklos, kuri turėtų neigiamų pasekmių kitų asmenų ar sistemų gebėjimui naudoti mūsų svetainę ar paslaugas arba internetą apskritai, įskaitant virusais užterštų, sugadintų failų įkėlimą ar kitą panašią programinę įrangą ar programas, kurios gali pakenkti kito asmens kompiuterio veikimui;

12. Perparduoti, keisti paskirtį ar perskirstyti bet kurią svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų dalį be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo;

13. Bet kuriuo metu naudojant svetaines ar mūsų teikiamas paslaugas apsimesti kitu asmeniu ar subjektu arba naudoti ar nurodyti klaidingą vardą arba vardą, kurio neturite teisės naudoti.

14. Naudoti mūsų svetainės ar paslaugų nesąžiningais tikslais ar siųsti, naudoti arba pakartotinai naudoti bet kokią medžiagą, kuri būtų užgauli, kenktų trečiosioms šalims ar kurioje yra programinės įrangos virusų, politinių kampanijų, prekių ar paslaugų siūlymų, grandininių, masinių ar šlamšto laiškų arba sukeltų nemalonumų, nepatogumų ar bereikalingų rūpesčių.

Šis sąrašas yra skirtas tik pateikti netinkamo svetainės ir mūsų teikiamų paslaugų panaudojimo pavyzdžius, tačiau tai nėra baigtinis neteisėtų veiksmų sąrašas. Pažeidus bet kurį iš šių reikalavimų ar mums nustačius savo nuožiūra, kad Jūs netinkamai naudojate mūsų svetainę ar teikiamas paslaugas, galime apriboti, sustabdyti ar nutraukti mūsų svetainės ar teikiamų paslaugų naudojimą be išankstinio pranešimo. Visi naudotojai sutinka laikytis visų vietoje galiojančių taisyklių dėl veiksmų internetu ir turinio priimtinumo. Naudotojai taip pat sutinka laikytis visų galiojančių taisyklių dėl duomenų eksporto iš bet kurios šalies.

Fotografijos, atsiliepimai, renginių pavyzdžiai ir kita

„Catalyst Global“ ar jų licencijos gavėjų įgalioti naudotojai gali pridėti nuotraukų, atsiliepimų, renginių pavyzdžių ir kito turinio į „Catalyst“ svetainės puslapius, ir bet kuris svetainės naudotojas gali siųsti pranešimus; teikti siūlymus, idėjas, pastabas, klausimus ar kitą informaciją, jei jų turinys nėra neteisėtas, nepadorus, užgaulus, gąsdinantis, šmeižikiškas, pažeidžiantis privatumo ar Intelektinės nuosavybės teises. Teisės, ar kitoks kenkimas arba nemalonumai trečiosioms šalims, kurios neapima programinės įrangos virusų, politinių kampanijų, prekių ar paslaugų siūlymų, grandininių, masinių ar kitos formos šlamšto laiškų. Draudžiama naudoti neteisingą el. pašto adresą, apsimesti kitu asmeniu ar subjektu arba kitaip klaidinti dėl turinio kilmės ar jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę (bet ne pareigą) šalinti arba redaguoti informaciją bet kuriuo metu savo nuožiūra be išankstinio pranešimo.

Paskelbę turinį ar pateikę medžiagą interneto svetainėje, jei nenurodėme kitaip, Jūs suteikiate mums neišimtinę, nemokamą, neterminuotą, neatšaukiamą ir visiškai sublicencijuojamą (keliais lygmenimis) teisę naudoti, atkurti, keisti, pritaikyti, paskelbti, versti, kurti išvestinius darbus, platinti bei rodyti tokį turinį ir (arba) medžiagą visame pasaulyje bet kurioje žiniasklaidoje, kuri yra nežinoma arba šiuo metu nežinoma, tačiau taps žinoma. Jūs suteikiate mums ir mūsų licencijos gavėjams teisę naudoti vardą, kurį pateikėte ryšium su tokiu turiniu, jei mes taip pasirenkame. Jūs sutinkate atsisakyti savo teisės būti identifikuotam kaip tokio turinio autoriui ir savo teisės nesutikti su žeminančiu požiūriu į tokį turinį. Jūs taip pat atsisakote ar nesutinkate, kad mes dalyvautume veikloje, kuri pažeistų moralės teises, suteiktas į jūsų turinį, ir patikinate mus, kad licencija ir sutikimas su tomis pačiomis sąlygomis buvo gautas iš trečiųjų šalių, kurios turi autoriaus teises arba sukūrė visą ar dalį tokio turinio. Jūs sutinkate atlikti visus tolesnius veiksmus, būtinus patobulinti bet kurias iš aukščiau pateiktų teisių, suteiktų mūsų jums, įskaitant veiksmų atlikimą ir dokumentų tvarkymą, mūsų prašymu.

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

(a) Jūs turite ar kitaip valdote visas teises į svetainėje paskelbtą turinį ar medžiagą;

(b) iki šios dienos, kai toks turinys ir medžiaga yra pateikiami:

(i) turinys ir medžiaga yra tikslūs;

(ii) Jūsų pateikto turinio ir medžiagos naudojimas nepažeidžia jokios galiojančios „Catalyst Global“ politikos ar gairių arba šios svetainės sąlygų;

(iii) Jūsų pateikto turinio ir medžiagos naudojimas nepakenks kitam asmeniui ar subjektui (tame tarpe, turinys ar medžiaga nėra įžeidžiantys).

Šioje interneto svetainėje gali būti nuotraukų, atsiliepimų, renginių pavyzdžių ar kito turinio (toliau tekste - „Naudotojo turinys“). Mes aktyviai nestebime svetainėje esančio Naudotojo turinio naudojimo. Taip pat mes neredaguojame trečiųjų šalių svetainių turinio, elektroninio pašto perdavimo, tekstinių pranešimų, naujienų grupių, skelbimų lentos, pokalbių svetainės ar kitos medžiagos, sukurtos ar pasiekiamos šioje ar per šią svetainę. Dėl to galite būti veikiami šios svetainės ar svetainių, pasiekiamų šioje ar per šią svetainę, turinio, kuris gali atrodyti įžeidus ar nepageidaujamas. Tačiau mes pasiliekame teisę stebėti svetainėje patalpintą Naudotojo turinį ir savo nuožiūra pašalinti bet kokį turinį, kuris piktnaudžiauja Naudotojo turiniu, bei galime apriboti, sustabdyti ar nutraukti Naudotojo turinio ar svetainės naudojimą savo nuožiūra.

Naudotojo išreikšta nuomonė ar kitas Naudotojo turinys neišreiškia „Catalyst Global“ ar jų licencijos gavėjų nuomonės. Bet kokie tokių asmenų pareiškimai, patarimai ir nuomonės gali būti tik tokių dalyvių. Mes nepritariame ir nebūsime laikomi atsakingi ir neprisiimsime visos atsakomybės dėl tokių pareiškimų, patarimų ar nuomonės.

Garantija nesuteikiama

Mes (ir mūsų motininės, dukterinės įmonės, filialai, darbuotojai, direktoriai, agentai ir darbuotojai) nesuteikiame nuolatinės, nepertraukiamos ar saugios prieigos prie svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų garantijos, o svetainės veikimas gali būti veikiamas daugybės veiksnių už mūsų kontrolės ribų. Mūsų svetainė ir paslaugos yra teikiamos tokios, „kokios yra“ bei kaip ir kada įmanoma, ir įstatymų leistina apimtimi mes pašalinsime visas garantijas ir sąlygas, numanomas ar kitas, įskaitant, bet neapsiribojant, sąlygomis, susijusiomis su veiksmų atlikimo profesionalumu, priežiūra ar savalaikiškumu.

Visos numanomos sąlygos ir garantijos (numatytos įstatymų ar kitos) yra pašalinamos iš jūsų naudojimosi svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis.